Samtliga Excelfunktioner på svenska och engelska

Här nedan har vi skapat tabeller  med namnen på samtliga inbyggda Excelfunktioner på svenska och engelska.  Tabellerna är tänkta att fungera som en referens för er som från och till kommer i kontakt med funktioner på båda språken, till exempel genom kollegor eller när ni söker efter information på nätet.

Funktionerna är ordnade per kategori.

Kategorier

Compatibility functionsKompatibilitetsfunktioner
Cube functionsKubfunktioner
Database functionsDatabasfunktioner
Date and time functionsTid- och datumfunktioner
Engineering functionsTekniska funktioner
Financial functionsFinansiella funktioner
Information functionsInformationsfunktioner
Logical functionsLogiska funktioner
Lookup and reference functionsSök- och referensfunktioner
Math and trigonometry functionsMatematiska och trigonometriska funktioner
Statistical functionsStatistiska funktioner
Text functionsTextfunktioner
User defined functions that are installed with add-insAnvändardefinierade funktioner som installeras med tillägg
Web functionsWebbfunktioner

Funktioner per kategori

Compatibility functions / Kompatibilitetsfunktioner

BETADISTBETAFÖRD
BETAINVBETAINV
BINOMDISTBINOMFÖRD
CHIDISTCHI2FÖRD
CHIINVCHI2INV
CHITESTCHI2TEST
CONFIDENCEKONFIDENS
COVARKOVAR
CRITBINOMKRITBINOM
EXPONDISTEXPONFÖRD
FDISTFFÖRD
FINVFINV
FTESTFTEST
GAMMADISTGAMMAFÖRD
GAMMAINVGAMMAINV
HYPGEOMDISTHYPGEOMFÖRD
LOGINVLOGINV
LOGNORMDISTLOGNORMFÖRD
MODETYPVÄRDE
NEGBINOMDISTNEGBINOMFÖRD
NORMDISTNORMFÖRD
NORMINVNORMINV
NORMSDISTNORMSFÖRD
NORMSINVNORMSINV
PERCENTILEPERCENTIL
PERCENTRANKPROCENTRANG
POISSONPOISSON
QUARTILEKVARTIL
RANKRANG
STDEVSTDAV
STDEVPSTDAVP
TDISTTFÖRD
TINVTINV
TTESTTTEST
VARVARIANS
VARPVARIANSP
WEIBULLWEIBULL
ZTESTZTEST

Cube functions / Kubfunktioner

CUBEKPIMEMBERKUBKPIMEDLEM
CUBEMEMBERKUBMEDLEM
CUBEMEMBERPROPERTYKUBMEDLEMSEGENSKAP
CUBERANKEDMEMBERKUBRANGORDNADMEDLEM
CUBESETKUBUPPSÄTTNING
CUBESETCOUNTKUBUPPSÄTTNINGANTAL
CUBEVALUEKUBVÄRDE

Database functions / Databasfunktioner

DAVERAGEDMEDEL
DCOUNTDANTAL
DCOUNTADANTALV
DGETDHÄMTA
DMAXDMAX
DMINDMIN
DPRODUCTDPRODUKT
DSTDEVDSTDAV
DSTDEVPDSTDAVP
DSUMDSUMMA
DVARDVARIANS
DVARPDVARIANSP

Date and time functions / Tid- och datumfunktioner

DATEDATUM
DATEVALUEDATUMVÄRDE
DAYDAG
DAYSDAGAR
DAYS360DAGAR360
EDATEEDATUM
EOMONTHSLUTMÅNAD
HOURTIMME
ISOWEEKNUMISOVECKONR
MINUTEMINUT
MONTHMÅNAD
NETWORKDAYSNETTOARBETSDAGAR
NETWORKDAYS.INTLNETTOARBETSDAGAR.INT
NOWNU
SECONDSEKUND
TIMEKLOCKSLAG
TIMEVALUETIDVÄRDE
TODAYIDAG
WEEKDAYVECKODAG
WEEKNUMVECKONR
WORKDAYARBETSDAGAR
WORKDAY.INTLARBETSDAGAR.INT
YEARÅR
YEARFRACÅRDEL

Engineering functions / Tekniska funktioner

BESSELIBESSELI
BESSELJBESSELJ
BESSELKBESSELK
BESSELYBESSELY
BIN2DECBIN.TILL.DEC
BIN2HEXBIN.TILL.HEX
BIN2OCTBIN.TILL.OKT
BITANDBITOCH
BITLSHIFTBITVSKIFT
BITORBITELLER
BITRSHIFTBITHSKIFT
BITXORBITXELLER
COMPLEXKOMPLEX
CONVERTKONVERTERA
DEC2BINDEC.TILL.BIN
DEC2HEXDEC.TILL.HEX
DEC2OCTDEC.TILL.OKT
DELTADELTA
ERFFELF
ERF.PRECISEFELF.EXAKT
ERFCFELFK
ERFC.PRECISEFELFK.EXAKT
GESTEPSLSTEG
HEX2BINHEX.TILL.BIN
HEX2DECHEX.TILL.DEC
HEX2OCTHEX.TILL.OKT
IMABSIMABS
IMAGINARYIMAGINÄR
IMARGUMENTIMARGUMENT
IMCONJUGATEIMKONJUGAT
IMCOSIMCOS
IMCOSHIMCOSH
IMCOTIMCOT
IMCSCIMCSC
IMCSCHIMCSCH
IMDIVIMDIV
IMEXPIMEUPPHÖJT
IMLNIMLN
IMLOG10IMLOG10
IMLOG2IMLOG2
IMPOWERIMUPPHÖJT
IMPRODUCTIMPRODUKT
IMREALIMREAL
IMSECIMSEK
IMSECHIMSEKH
IMSINIMSIN
IMSINHIMSINH
IMSQRTIMROT
IMSUBIMDIFF
IMSUMIMSUM
IMTANIMTAN
OCT2BINOKT.TILL.BIN
OCT2DECOKT.TILL.DEC
OCT2HEXOKT.TILL.HEX

Financial functions / Finansiella funktioner

ACCRINTUPPLRÄNTA
ACCRINTMUPPLOBLRÄNTA
AMORDEGRCAMORDEGRC
AMORLINCAMORLINC
COUPDAYBSKUPDAGBB
COUPDAYSKUPDAGB
COUPDAYSNCKUPDAGNK
COUPNCDKUPNKD
COUPNUMKUPANT
COUPPCDKUPFKD
CUMIPMTKUMRÄNTA
CUMPRINCKUMPRIS
DBDB
DDBDEGAVSKR
DISCDISK
DOLLARDEDECTAL
DOLLARFRBRÅK
DURATIONLÖPTID
EFFECTEFFRÄNTA
FVSLUTVÄRDE
FVSCHEDULEFÖRRÄNTNING
INTRATEÅRSRÄNTA
IPMTRBETALNING
IRRIR
ISPMTRALÅN
MDURATIONMLÖPTID
MIRRMODIR
NOMINALNOMRÄNTA
NPERPERIODER
NPVNETNUVÄRDE
ODDFPRICEUDDAFPRIS
ODDFYIELDUDDAFAVKASTNING
ODDLPRICEUDDASPRIS
ODDLYIELDUDDASAVKASTNING
PDURATIONPLÖPTID
PMTBETALNING
PPMTAMORT
PRICEPRIS
PRICEDISCPRISDISK
PRICEMATPRISFÖRF
PVNUVÄRDE
RATERÄNTA
RECEIVEDBELOPP
RRIAVKPÅINVEST
SLNLINAVSKR
SYDÅRSAVSKR
TBILLEQSSVXEKV
TBILLPRICESSVXPRIS
TBILLYIELDSSVXRÄNTA
VDBVDEGRAVSKR
XIRRXIRR
XNPVXNUVÄRDE
YIELDNOMAVK
YIELDDISCNOMAVKDISK
YIELDMATNOMAVKFÖRF

Information functions / Informationsfunktioner

CELLCELL
ERROR.TYPEFEL.TYP
INFOINFO
ISBLANKÄRTOM
ISERRÄRF
ISERRORÄRFEL
ISEVENÄRJÄMN
ISFORMULAÄRFORMEL
ISLOGICALÄRLOGISK
ISNAÄRSAKNAD
ISNONTEXTÄREJTEXT
ISNUMBERÄRTAL
ISODDÄRUDDA
ISREFÄRREF
ISTEXTÄRTEXT
NN
NASAKNAS
SHEETBLAD
SHEETSANTALBLAD
TYPEVÄRDETYP

Logical functions / Logiska funktioner

ANDOCH
FALSEFALSKT
IFOM
IFERROROMFEL
IFNAOMSAKNAS
NOTICKE
ORELLER
TRUESANT
XORXELLER

Lookup and reference functions / Sök- och referensfunktioner

ADDRESSADRESS
AREASOMRÅDEN
CHOOSEVÄLJ
COLUMNKOLUMN
COLUMNSKOLUMNER
FORMULATEXTFORMELTEXT
GETPIVOTDATAHÄMTA.PIVOTDATA
HLOOKUPLETAKOLUMN
HYPERLINKHYPERLÄNK
INDEXINDEX
INDIRECTINDIREKT
LOOKUPLETAUPP
MATCHPASSA
OFFSETFÖRSKJUTNING
ROWRAD
ROWSRADER
RTDRTD
TRANSPOSETRANSPONERA
VLOOKUPLETARAD

Math and trigonometry functions / Matematiska och trigonometriska funktioner

ABSABS
ACOSARCCOS
ACOSHARCCOSH
ACOTARCCOT
ACOTHARCCOTH
AGGREGATEMÄNGD
ARABICARABISKA
ASINARCSIN
ASINHARCSINH
ATANARCTAN
ATAN2ARCTAN2
ATANHARCTANH
BASEBAS
CEILINGRUNDA.UPP
CEILING.MATHRUNDA.UPP.MATEMATISKT
CEILING.PRECISERUNDA.UPP.EXAKT
COMBINKOMBIN
COMBINAKOMBINA
COSCOS
COSHCOSH
COTCOT
COTHCOTH
CSCCSK
CSCHCSKH
DECIMALDECIMAL
DEGREESGRADER
EVENJÄMN
EXPEXP
FACTFAKULTET
FACTDOUBLEDUBBELFAKULTET
FLOORRUNDA.NED
FLOOR.MATHRUNDA.NER.MATEMATISKT
FLOOR.PRECISERUNDA.NER.EXAKT
GCDSGD
INTHELTAL
ISO.CEILINGISO.RUNDA.UPP
LCMMGM
LNLN
LOGLOG
LOG10LOG10
MDETERMMDETERM
MINVERSEMINVERT
MMULTMMULT
MODREST
MROUNDMAVRUNDA
MULTINOMIALMULTINOMIAL
MUNITMENHET
ODDUDDA
PIPI
POWERUPPHÖJT.TILL
PRODUCTPRODUKT
QUOTIENTKVOT
RADIANSRADIANER
RANDSLUMP
RANDBETWEENSLUMP.MELLAN
ROMANROMERSK
ROUNDAVRUNDA
ROUNDDOWNAVRUNDA.NEDÅT
ROUNDUPAVRUNDA.UPPÅT
SECSEK
SECHSEKH
SERIESSUMSERIESUMMA
SIGNTECKEN
SINSIN
SINHSINH
SQRTROT
SQRTPIROTPI
SUBTOTALDELSUMMA
SUMSUMMA
SUMIFSUMMA.OM
SUMIFSSUMMA.OMF
SUMPRODUCTPRODUKTSUMMA
SUMSQKVADRATSUMMA
SUMX2MY2SUMMAX2MY2
SUMX2PY2SUMMAX2PY2
SUMXMY2SUMMAXMY2
TANTAN
TANHTANH
TRUNCAVKORTA

Statistical functions / Statistiska funktioner

AVEDEVMEDELAVV
AVERAGEMEDEL
AVERAGEAAVERAGEA
AVERAGEIFMEDELOM
AVERAGEIFSMEDEL.OMF
BETA.DISTBETA.FÖRD
BETA.INVBETA.INV
BINOM.DISTBINOM.FÖRD
BINOM.DIST.RANGEBINOM.FÖRD.INTERVALL
BINOM.INVBINOM.INV
CHISQ.DISTCHI2.FÖRD
CHISQ.DIST.RTCHI2.FÖRD.RT
CHISQ.INVCHI2.INV
CHISQ.INV.RTCHI2.INV.RT
CHISQ.TESTCHI2.TEST
CONFIDENCE.NORMKONFIDENS.NORM
CONFIDENCE.TKONFIDENS.T
CORRELKORREL
COUNTANTAL
COUNTAANTALV
COUNTBLANKANTAL.TOMMA
COUNTIFANTAL.OM
COUNTIFSANTAL.OMF
COVARIANCE.PKOVARIANS.P
COVARIANCE.SKOVARIANS.S
DEVSQKVADAVV
EXPON.DISTEXPON.FÖRD
F.DISTF.FÖRD
F.DIST.RTF.FÖRD.RT
F.INVF.INV
F.INV.RTF.INV.RT
F.TESTF.TEST
FISHERFISHER
FISHERINVFISHERINV
FORECASTPREDIKTION
FREQUENCYFREKVENS
GAMMAGAMMA
GAMMA.DISTGAMMA.FÖRD
GAMMA.INVGAMMA.INV
GAMMALNGAMMALN
GAMMALN.PRECISEGAMMALN.EXAKT
GAUSSGAUSS
GEOMEANGEOMEDEL
GROWTHEXPTREND
HARMEANHARMMEDEL
HYPGEOM.DISTHYPGEOM.FÖRD
INTERCEPTSKÄRNINGSPUNKT
KURTTOPPIGHET
LARGESTÖRSTA
LINESTREGR
LOGESTEXPREGR
LOGNORM.DISTLOGNORM.FÖRD
LOGNORM.INVLOGNORM.INV
MAXMAX
MAXAMAXA
MEDIANMEDIAN
MINMIN
MINAMINA
MODE.MULTTYPVÄRDE.FLERA
MODE.SNGLTYPVÄRDE.ETT
NEGBINOM.DISTNEGBINOM.FÖRD
NORM.DISTNORM.FÖRD
NORM.INVNORM.INV
NORM.S.DISTNORM.S.FÖRD
NORM.S.INVNORM.S.INV
PEARSONPEARSON
PERCENTILE.EXCPERCENTIL.EXK
PERCENTILE.INCPERCENTIL.INK
PERCENTRANK.EXCPROCENTRANG.EXK
PERCENTRANK.INCPROCENTRANG.INK
PERMUTPERMUT
PERMUTATIONAPERMUTATIONA
PHIPHI
POISSON.DISTPOISSON.FÖRD
PROBSANNOLIKHET
QUARTILE.EXCKVARTIL.EXK
QUARTILE.INCKVARTIL.INK
RANK.AVGRANG.MED
RANK.EQRANG.EKV
RSQRKV
SKEWSNEDHET
SKEW.PSNEDHET.P
SLOPELUTNING
SMALLMINSTA
STANDARDIZESTANDARDISERA
STDEV.PSTDAV.P
STDEV.SSTDAV.S
STDEVASTDEVA
STDEVPASTDEVPA
STEYXSTDFELYX
T.DISTT.FÖRD
T.DIST.2TT.FÖRD.2T
T.DIST.RTT.FÖRD.RT
T.INVT.INV
T.INV.2TT.INV.2T
T.TESTT.TEST
TRENDTREND
TRIMMEANTRIMMEDEL
VAR.PVARIANS.P
VAR.SVARIANS.S
VARAVARA
VARPAVARIANSPA
WEIBULL.DISTWEIBULL.DIST
Z.TESTZ.TEST

Text functions / Textfunktioner

ASCASC
BAHTTEXTBAHTTEXT
CHARTECKENKOD
CLEANRENSA
CODEKOD
CONCATENATESAMMANFOGA
DBCSDBCS
DOLLARVALUTA
EXACTEXAKT
FINDHITTA
FINDBHITTAB
FIXEDFASTTAL
LEFTVÄNSTER
LEFTBVÄNSTERB
LENLÄNGD
LENBLÄNGDB
LOWERGEMENER
MIDEXTEXT
MIDBEXTEXTB
NUMBERVALUETALVÄRDE
PHONETICPHONETIC
PROPERINITIAL
REPLACEERSÄTT
REPLACEBERSÄTTB
REPTREP
RIGHTHÖGER
RIGHTBHÖGERB
SEARCHSÖK
SEARCHBSÖKB
SUBSTITUTEBYT.UT
TT
TEXTTEXT
TRIMSTÄDA
UNICHARUNITECKENKOD
UNICODEUNICODE
UPPERVERSALER
VALUETEXTNUM

User defined functions that are installed with add-ins / Användardefinierade funktioner som installeras med tillägg

CALLANROPA
EUROCONVERTEUROCONVERT
REGISTER.IDREGISTRERA.ID
SQL.REQUESTSQL.BEGÄR

Web functions / Webbfunktioner

FILTERXMLFILTRERAXML
WEBSERVICEWEBBTJÄNST

Grundläggande hjälp till varje funktion

På engelska:
https://office.microsoft.com/en-us/excel-help/excel-functions-by-category-HA102752955.aspx?CTT=1

På svenska:
https://office.microsoft.com/sv-se/excel-help/excel-funktioner-efter-kategori-HA102752955.aspx?CTT=1

Några av våra kunder

Vi har både stora företag och små företag som kunder.

Kontakta oss

Experter på Excel

Vi är bland landets främsta Excelexperter. Vi hjälper er att använda Excel på bästa sätt och uppnå bättre resultat snabbare.
Kontakta oss