Innehåll

[addtoany]

Samtliga Excelfunktioner på svenska och engelska

Här nedan har vi skapat tabeller  med namnen på samtliga inbyggda Excelfunktioner på svenska och engelska.  Tabellerna är tänkta att fungera som en referens för er som från och till kommer i kontakt med funktioner på båda språken, till exempel genom kollegor eller när ni söker efter information på nätet.

Funktionerna är ordnade per kategori.

Kategorier

Compatibility functions Kompatibilitetsfunktioner
Cube functions Kubfunktioner
Database functions Databasfunktioner
Date and time functions Tid- och datumfunktioner
Engineering functions Tekniska funktioner
Financial functions Finansiella funktioner
Information functions Informationsfunktioner
Logical functions Logiska funktioner
Lookup and reference functions Sök- och referensfunktioner
Math and trigonometry functions Matematiska och trigonometriska funktioner
Statistical functions Statistiska funktioner
Text functions Textfunktioner
User defined functions that are installed with add-ins Användardefinierade funktioner som installeras med tillägg
Web functions Webbfunktioner

 

Funktioner per kategori

Compatibility functions / Kompatibilitetsfunktioner

BETADIST BETAFÖRD
BETAINV BETAINV
BINOMDIST BINOMFÖRD
CHIDIST CHI2FÖRD
CHIINV CHI2INV
CHITEST CHI2TEST
CONFIDENCE KONFIDENS
COVAR KOVAR
CRITBINOM KRITBINOM
EXPONDIST EXPONFÖRD
FDIST FFÖRD
FINV FINV
FTEST FTEST
GAMMADIST GAMMAFÖRD
GAMMAINV GAMMAINV
HYPGEOMDIST HYPGEOMFÖRD
LOGINV LOGINV
LOGNORMDIST LOGNORMFÖRD
MODE TYPVÄRDE
NEGBINOMDIST NEGBINOMFÖRD
NORMDIST NORMFÖRD
NORMINV NORMINV
NORMSDIST NORMSFÖRD
NORMSINV NORMSINV
PERCENTILE PERCENTIL
PERCENTRANK PROCENTRANG
POISSON POISSON
QUARTILE KVARTIL
RANK RANG
STDEV STDAV
STDEVP STDAVP
TDIST TFÖRD
TINV TINV
TTEST TTEST
VAR VARIANS
VARP VARIANSP
WEIBULL WEIBULL
ZTEST ZTEST

 

Cube functions / Kubfunktioner

CUBEKPIMEMBER KUBKPIMEDLEM
CUBEMEMBER KUBMEDLEM
CUBEMEMBERPROPERTY KUBMEDLEMSEGENSKAP
CUBERANKEDMEMBER KUBRANGORDNADMEDLEM
CUBESET KUBUPPSÄTTNING
CUBESETCOUNT KUBUPPSÄTTNINGANTAL
CUBEVALUE KUBVÄRDE

 

Database functions / Databasfunktioner

DAVERAGE DMEDEL
DCOUNT DANTAL
DCOUNTA DANTALV
DGET DHÄMTA
DMAX DMAX
DMIN DMIN
DPRODUCT DPRODUKT
DSTDEV DSTDAV
DSTDEVP DSTDAVP
DSUM DSUMMA
DVAR DVARIANS
DVARP DVARIANSP

 

Date and time functions / Tid- och datumfunktioner

DATE DATUM
DATEVALUE DATUMVÄRDE
DAY DAG
DAYS DAGAR
DAYS360 DAGAR360
EDATE EDATUM
EOMONTH SLUTMÅNAD
HOUR TIMME
ISOWEEKNUM ISOVECKONR
MINUTE MINUT
MONTH MÅNAD
NETWORKDAYS NETTOARBETSDAGAR
NETWORKDAYS.INTL NETTOARBETSDAGAR.INT
NOW NU
SECOND SEKUND
TIME KLOCKSLAG
TIMEVALUE TIDVÄRDE
TODAY IDAG
WEEKDAY VECKODAG
WEEKNUM VECKONR
WORKDAY ARBETSDAGAR
WORKDAY.INTL ARBETSDAGAR.INT
YEAR ÅR
YEARFRAC ÅRDEL

 

Engineering functions / Tekniska funktioner

BESSELI BESSELI
BESSELJ BESSELJ
BESSELK BESSELK
BESSELY BESSELY
BIN2DEC BIN.TILL.DEC
BIN2HEX BIN.TILL.HEX
BIN2OCT BIN.TILL.OKT
BITAND BITOCH
BITLSHIFT BITVSKIFT
BITOR BITELLER
BITRSHIFT BITHSKIFT
BITXOR BITXELLER
COMPLEX KOMPLEX
CONVERT KONVERTERA
DEC2BIN DEC.TILL.BIN
DEC2HEX DEC.TILL.HEX
DEC2OCT DEC.TILL.OKT
DELTA DELTA
ERF FELF
ERF.PRECISE FELF.EXAKT
ERFC FELFK
ERFC.PRECISE FELFK.EXAKT
GESTEP SLSTEG
HEX2BIN HEX.TILL.BIN
HEX2DEC HEX.TILL.DEC
HEX2OCT HEX.TILL.OKT
IMABS IMABS
IMAGINARY IMAGINÄR
IMARGUMENT IMARGUMENT
IMCONJUGATE IMKONJUGAT
IMCOS IMCOS
IMCOSH IMCOSH
IMCOT IMCOT
IMCSC IMCSC
IMCSCH IMCSCH
IMDIV IMDIV
IMEXP IMEUPPHÖJT
IMLN IMLN
IMLOG10 IMLOG10
IMLOG2 IMLOG2
IMPOWER IMUPPHÖJT
IMPRODUCT IMPRODUKT
IMREAL IMREAL
IMSEC IMSEK
IMSECH IMSEKH
IMSIN IMSIN
IMSINH IMSINH
IMSQRT IMROT
IMSUB IMDIFF
IMSUM IMSUM
IMTAN IMTAN
OCT2BIN OKT.TILL.BIN
OCT2DEC OKT.TILL.DEC
OCT2HEX OKT.TILL.HEX

 

Financial functions / Finansiella funktioner

ACCRINT UPPLRÄNTA
ACCRINTM UPPLOBLRÄNTA
AMORDEGRC AMORDEGRC
AMORLINC AMORLINC
COUPDAYBS KUPDAGBB
COUPDAYS KUPDAGB
COUPDAYSNC KUPDAGNK
COUPNCD KUPNKD
COUPNUM KUPANT
COUPPCD KUPFKD
CUMIPMT KUMRÄNTA
CUMPRINC KUMPRIS
DB DB
DDB DEGAVSKR
DISC DISK
DOLLARDE DECTAL
DOLLARFR BRÅK
DURATION LÖPTID
EFFECT EFFRÄNTA
FV SLUTVÄRDE
FVSCHEDULE FÖRRÄNTNING
INTRATE ÅRSRÄNTA
IPMT RBETALNING
IRR IR
ISPMT RALÅN
MDURATION MLÖPTID
MIRR MODIR
NOMINAL NOMRÄNTA
NPER PERIODER
NPV NETNUVÄRDE
ODDFPRICE UDDAFPRIS
ODDFYIELD UDDAFAVKASTNING
ODDLPRICE UDDASPRIS
ODDLYIELD UDDASAVKASTNING
PDURATION PLÖPTID
PMT BETALNING
PPMT AMORT
PRICE PRIS
PRICEDISC PRISDISK
PRICEMAT PRISFÖRF
PV NUVÄRDE
RATE RÄNTA
RECEIVED BELOPP
RRI AVKPÅINVEST
SLN LINAVSKR
SYD ÅRSAVSKR
TBILLEQ SSVXEKV
TBILLPRICE SSVXPRIS
TBILLYIELD SSVXRÄNTA
VDB VDEGRAVSKR
XIRR XIRR
XNPV XNUVÄRDE
YIELD NOMAVK
YIELDDISC NOMAVKDISK
YIELDMAT NOMAVKFÖRF

 

Information functions / Informationsfunktioner

CELL CELL
ERROR.TYPE FEL.TYP
INFO INFO
ISBLANK ÄRTOM
ISERR ÄRF
ISERROR ÄRFEL
ISEVEN ÄRJÄMN
ISFORMULA ÄRFORMEL
ISLOGICAL ÄRLOGISK
ISNA ÄRSAKNAD
ISNONTEXT ÄREJTEXT
ISNUMBER ÄRTAL
ISODD ÄRUDDA
ISREF ÄRREF
ISTEXT ÄRTEXT
N N
NA SAKNAS
SHEET BLAD
SHEETS ANTALBLAD
TYPE VÄRDETYP

 

Logical functions / Logiska funktioner

AND OCH
FALSE FALSKT
IF OM
IFERROR OMFEL
IFNA OMSAKNAS
NOT ICKE
OR ELLER
TRUE SANT
XOR XELLER

 

Lookup and reference functions / Sök- och referensfunktioner

ADDRESS ADRESS
AREAS OMRÅDEN
CHOOSE VÄLJ
COLUMN KOLUMN
COLUMNS KOLUMNER
FORMULATEXT FORMELTEXT
GETPIVOTDATA HÄMTA.PIVOTDATA
HLOOKUP LETAKOLUMN
HYPERLINK HYPERLÄNK
INDEX INDEX
INDIRECT INDIREKT
LOOKUP LETAUPP
MATCH PASSA
OFFSET FÖRSKJUTNING
ROW RAD
ROWS RADER
RTD RTD
TRANSPOSE TRANSPONERA
VLOOKUP LETARAD

 

Math and trigonometry functions / Matematiska och trigonometriska funktioner

ABS ABS
ACOS ARCCOS
ACOSH ARCCOSH
ACOT ARCCOT
ACOTH ARCCOTH
AGGREGATE MÄNGD
ARABIC ARABISKA
ASIN ARCSIN
ASINH ARCSINH
ATAN ARCTAN
ATAN2 ARCTAN2
ATANH ARCTANH
BASE BAS
CEILING RUNDA.UPP
CEILING.MATH RUNDA.UPP.MATEMATISKT
CEILING.PRECISE RUNDA.UPP.EXAKT
COMBIN KOMBIN
COMBINA KOMBINA
COS COS
COSH COSH
COT COT
COTH COTH
CSC CSK
CSCH CSKH
DECIMAL DECIMAL
DEGREES GRADER
EVEN JÄMN
EXP EXP
FACT FAKULTET
FACTDOUBLE DUBBELFAKULTET
FLOOR RUNDA.NED
FLOOR.MATH RUNDA.NER.MATEMATISKT
FLOOR.PRECISE RUNDA.NER.EXAKT
GCD SGD
INT HELTAL
ISO.CEILING ISO.RUNDA.UPP
LCM MGM
LN LN
LOG LOG
LOG10 LOG10
MDETERM MDETERM
MINVERSE MINVERT
MMULT MMULT
MOD REST
MROUND MAVRUNDA
MULTINOMIAL MULTINOMIAL
MUNIT MENHET
ODD UDDA
PI PI
POWER UPPHÖJT.TILL
PRODUCT PRODUKT
QUOTIENT KVOT
RADIANS RADIANER
RAND SLUMP
RANDBETWEEN SLUMP.MELLAN
ROMAN ROMERSK
ROUND AVRUNDA
ROUNDDOWN AVRUNDA.NEDÅT
ROUNDUP AVRUNDA.UPPÅT
SEC SEK
SECH SEKH
SERIESSUM SERIESUMMA
SIGN TECKEN
SIN SIN
SINH SINH
SQRT ROT
SQRTPI ROTPI
SUBTOTAL DELSUMMA
SUM SUMMA
SUMIF SUMMA.OM
SUMIFS SUMMA.OMF
SUMPRODUCT PRODUKTSUMMA
SUMSQ KVADRATSUMMA
SUMX2MY2 SUMMAX2MY2
SUMX2PY2 SUMMAX2PY2
SUMXMY2 SUMMAXMY2
TAN TAN
TANH TANH
TRUNC AVKORTA

 

Statistical functions / Statistiska funktioner

AVEDEV MEDELAVV
AVERAGE MEDEL
AVERAGEA AVERAGEA
AVERAGEIF MEDELOM
AVERAGEIFS MEDEL.OMF
BETA.DIST BETA.FÖRD
BETA.INV BETA.INV
BINOM.DIST BINOM.FÖRD
BINOM.DIST.RANGE BINOM.FÖRD.INTERVALL
BINOM.INV BINOM.INV
CHISQ.DIST CHI2.FÖRD
CHISQ.DIST.RT CHI2.FÖRD.RT
CHISQ.INV CHI2.INV
CHISQ.INV.RT CHI2.INV.RT
CHISQ.TEST CHI2.TEST
CONFIDENCE.NORM KONFIDENS.NORM
CONFIDENCE.T KONFIDENS.T
CORREL KORREL
COUNT ANTAL
COUNTA ANTALV
COUNTBLANK ANTAL.TOMMA
COUNTIF ANTAL.OM
COUNTIFS ANTAL.OMF
COVARIANCE.P KOVARIANS.P
COVARIANCE.S KOVARIANS.S
DEVSQ KVADAVV
EXPON.DIST EXPON.FÖRD
F.DIST F.FÖRD
F.DIST.RT F.FÖRD.RT
F.INV F.INV
F.INV.RT F.INV.RT
F.TEST F.TEST
FISHER FISHER
FISHERINV FISHERINV
FORECAST PREDIKTION
FREQUENCY FREKVENS
GAMMA GAMMA
GAMMA.DIST GAMMA.FÖRD
GAMMA.INV GAMMA.INV
GAMMALN GAMMALN
GAMMALN.PRECISE GAMMALN.EXAKT
GAUSS GAUSS
GEOMEAN GEOMEDEL
GROWTH EXPTREND
HARMEAN HARMMEDEL
HYPGEOM.DIST HYPGEOM.FÖRD
INTERCEPT SKÄRNINGSPUNKT
KURT TOPPIGHET
LARGE STÖRSTA
LINEST REGR
LOGEST EXPREGR
LOGNORM.DIST LOGNORM.FÖRD
LOGNORM.INV LOGNORM.INV
MAX MAX
MAXA MAXA
MEDIAN MEDIAN
MIN MIN
MINA MINA
MODE.MULT TYPVÄRDE.FLERA
MODE.SNGL TYPVÄRDE.ETT
NEGBINOM.DIST NEGBINOM.FÖRD
NORM.DIST NORM.FÖRD
NORM.INV NORM.INV
NORM.S.DIST NORM.S.FÖRD
NORM.S.INV NORM.S.INV
PEARSON PEARSON
PERCENTILE.EXC PERCENTIL.EXK
PERCENTILE.INC PERCENTIL.INK
PERCENTRANK.EXC PROCENTRANG.EXK
PERCENTRANK.INC PROCENTRANG.INK
PERMUT PERMUT
PERMUTATIONA PERMUTATIONA
PHI PHI
POISSON.DIST POISSON.FÖRD
PROB SANNOLIKHET
QUARTILE.EXC KVARTIL.EXK
QUARTILE.INC KVARTIL.INK
RANK.AVG RANG.MED
RANK.EQ RANG.EKV
RSQ RKV
SKEW SNEDHET
SKEW.P SNEDHET.P
SLOPE LUTNING
SMALL MINSTA
STANDARDIZE STANDARDISERA
STDEV.P STDAV.P
STDEV.S STDAV.S
STDEVA STDEVA
STDEVPA STDEVPA
STEYX STDFELYX
T.DIST T.FÖRD
T.DIST.2T T.FÖRD.2T
T.DIST.RT T.FÖRD.RT
T.INV T.INV
T.INV.2T T.INV.2T
T.TEST T.TEST
TREND TREND
TRIMMEAN TRIMMEDEL
VAR.P VARIANS.P
VAR.S VARIANS.S
VARA VARA
VARPA VARIANSPA
WEIBULL.DIST WEIBULL.DIST
Z.TEST Z.TEST

 

Text functions / Textfunktioner

ASC ASC
BAHTTEXT BAHTTEXT
CHAR TECKENKOD
CLEAN RENSA
CODE KOD
CONCATENATE SAMMANFOGA
DBCS DBCS
DOLLAR VALUTA
EXACT EXAKT
FIND HITTA
FINDB HITTAB
FIXED FASTTAL
LEFT VÄNSTER
LEFTB VÄNSTERB
LEN LÄNGD
LENB LÄNGDB
LOWER GEMENER
MID EXTEXT
MIDB EXTEXTB
NUMBERVALUE TALVÄRDE
PHONETIC PHONETIC
PROPER INITIAL
REPLACE ERSÄTT
REPLACEB ERSÄTTB
REPT REP
RIGHT HÖGER
RIGHTB HÖGERB
SEARCH SÖK
SEARCHB SÖKB
SUBSTITUTE BYT.UT
T T
TEXT TEXT
TRIM STÄDA
UNICHAR UNITECKENKOD
UNICODE UNICODE
UPPER VERSALER
VALUE TEXTNUM

 

User defined functions that are installed with add-ins / Användardefinierade funktioner som installeras med tillägg

CALL ANROPA
EUROCONVERT EUROCONVERT
REGISTER.ID REGISTRERA.ID
SQL.REQUEST SQL.BEGÄR

 

Web functions / Webbfunktioner

FILTERXML FILTRERAXML
WEBSERVICE WEBBTJÄNST

 

Grundläggande hjälp till varje funktion

På engelska:
https://office.microsoft.com/en-us/excel-help/excel-functions-by-category-HA102752955.aspx?CTT=1

På svenska:
https://office.microsoft.com/sv-se/excel-help/excel-funktioner-efter-kategori-HA102752955.aspx?CTT=1

Några av våra kunder

Vi har både stora företag och små företag som kunder.

Kontakta oss

Experter på Excel

Vi är bland landets främsta Excelexperter. Vi hjälper er att använda Excel på bästa sätt och uppnå bättre resultat snabbare.
Kontakta oss